Komandas veidošana

 •  Komandu raksturojošie faktori

 •  Komandas attīstības posmi un vajadzības

 •  Motivējoši un demotivējoši faktori komandā

 •  Lomas un pienākumi komandā

 •  Motivējoša komandas vadība

 •  Savstarpēja komunikācija un saskarsme komandā

 •  Komandas dalībnieku lojalitāte un līdzatbildība

 •  Komandas darba organizēšanas pamatprincipi

Komandas uzlādēšana

 •  Pieredze un atziņas no praktiskiem komandu darbiem

 •  Jo- Hari logs

 •  Motivējoši un demotivējoši faktori komandā

 •  Vērtības komandā

 •  Praktiska komunikācija un saskarsme komandā

 •  Praktiska lēmumu pieņemšana komandā

 •  Uzticība un uzticēšanās komandā

 •  Diskusijas un „prāta vētras” komandā

 •  Komandas darba organizēšanas pamatprincipi

Personiskās efektivitātes paaugstināšana (DiSC)

 • W.M. Marston un DiSC teorija

 •  Cilvēku uzvedības stili

 •  Cilvēku izjūtas, vajadzības, vēlmes un bažas

 •  Uzvedības stilu atpazīšanas paņēmieni

 •  Pielāgošanās dažādiem uzvedības stiliem

 •  Personiskais uzvedības stils

 •  Individuālais darbības plāns

Individuālais koučings

 •  Padziļināta situācijas analīze un izpratne

 •  Alternatīvu risinājumu meklēšana

 •  Piemērota rīcības modeļa izveide

 •  Efektīvs rīcības plāns

 •  Pašmotivācija izpildīt paša apņemšanos

Radošums komandas darbā

 • radošuma nozīme inovāciju meklēšanā

 • radošuma sekmēšana ar improvizācijas teātra metodēm

 • radošums klientu apkalpošanā

 • improvizācijas teātra metodes klientu apkalpošanas uzlabošanai

 • radošums komandas veidošanā

 • improvizācijas teātra metodes komandas salidēšanā

Laika un darba plānošana (laika vadība)

 •  Laika vadības pamata principi

 •  Savas rīcības analīze laika vadības jomās

 •  Personīgo mērķu noteikšana svarīgākajās savas dzīves lomās

 •  Darbu izvērtēšana un prioritāšu noteikšana

 •  Laika un darbu plānošanas atšķirība un kopsakarības

 •  Darbs ar ikdienas traucējumiem

 •  Uzdevumu deleģēšanas iespējas

 • Jaunu paradumu izkopšana un ieviešana dzīvē

Ražošanas procesu vadība

INOVĀCIJU UN  RAŽOŠANAS PROCESU EFEKTĪVA VADĪBA

16 stundu mācību kurss

 • Inovāciju ieviešana ražošanas uzņēmumā izmantojot inovāciju matricu;

 • Resursu racionālas izmantošanas analīze inovāciju ieviešanā un ražošanas procesu vadībā;

 • Ražošanas procesu un inovāciju vadības instrumenti

 • Inovāciju `cikls` un `argumenti` ražošanas uzņēmumā;

 • Ražošanas darba izpilde un tās kvalitatīvs izvērtējums;

 • Procesu efektivizācija inovāciju un ražošanas procesu vadībā;

 • Paņēmieni, lai ietekmētu darbinieku radošās kompetences potenciālu inovāciju ieviešanā.

Ražošanas uzņēmuma stratēģija

Kokapstrādes produkcijas izgatavošanas augstākas
pievienotās vērtības stratēģiskie principi

8 stundu mācību kurss

 • Ražošanas vajadzību identifikācija ceļā uz augstāku saražoto produktu pievienoto vērtību;

 • Ražošanas uzņēmuma struktūras veidi;

 • Daudzpusīgs skats uz ražošanas stratēģiju;

 • Esošās stratēģijas analīze dažādās vidēs ( ekonomiskā, sociālā, tehnoloģiskā, vides vide)”;

 • Konkurentu `inteliģence` un Portera 5 spēku modelis;

 • TOWS matrica ražošanas stratēģijas izvērtēšanā;

 • Ražošanas uzņēmuma stratēģijas attīstīšanas ceļi un metodes;

 • Ražošanas stratēģijas īstenošanas plāna izveide, ceļš uz jauniem eksporta tirgiem

Efektivitātes paaugstināšana

EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RAŽOŠANAS
UZŅĒMUMA PROCESU PĀRVALDĪBĀ

12 stundu mācību kurss

 • Augstas efektivitātes uzņēmuma priekšrocības;

 • Sešu kastu modelis, kā diagnostikas instruments uzņēmuma ražošanas un procesu efektivitātei;

 • Kā izvēlēties piemērotāko ražošanas efektivitātes uzlabošanas metodi;

 • Dažādi uzlabošanas ceļi ( KAIZEN, SIX SIGMA, LEAN, u.c.);

 • Efektivitātes uzlabošanas procesu ieviešana uzņēmuma ražošanā un procesu pārvaldībā;

 • Ražošanas un procesu vadības efektivitātes uzlabošanas procesu monitorings, kontrole un pēctecība.

Please reload

© 2023 by Dawkins & Dodger Architecture. Proudly created with Wix.com